Anong uri nga ba ng botante ang mga Pilipino?

Inihanda ni G. Palma

Para sa takdang aralin ng mga mag-aaral ng Senior High School sa asignaturang “ Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino,” nanood ang mga mag-aaral ng isang video na naglalaman na ang mga Pilipino ay mga “bobong botante”. Bilang pagsusuri sa naturang video, hihingin ang pananaw ng mga mag-aaral ukol dito. Layunin ng pag-aaral na ito na suriin ang  nakasanayang kultura ng mga Pilipino sa pamamagitan ng paghahayag ng kanilang pananaw ukol sa isang napapanahong isyu.

Panoorin natin ang gawain ni Chloe Venus para sa takdang aralin na ito.